Унапређење пројектне наставе у лозничкој Гимназији

Лозничка Гимназија “Вук Kараџић” једна је од шест гимназија укључених у пројекат Центар за развој пројектне наставе. Од самог почетка активни у пројектима Интернест и Дигитални погон, лознички професори, на челу са педагошким саветником и професором филозофије Мирком Марковићем, направили су план развоја Центра за пројектну наставу у својој гимназији који је сада пред вама:

Предлог мера за унапређење пројектне наставе у лозничкој гимназији:

1.

Гимназија „Вук Kараџић“ оснива Центар за развој пројектне наставе као институционални оквир који делује у правцу осавремењивања образовног процеса кроз унапређивање истраживачких и пројектних облика наставе у изборним програмима и обавезним предметима.

Центар за развој пројектне наставе чине: Тим за развој пројектне наставе, ментор, и инфотека.

Тим за развој пројектне наставе формира директор на почетку школске године, узимајући у обзир задужења наставника у оквиру изборних програма, њихова искуства у реализацији пројектног модела наставе и ораганизационих вештина. Тим има задатак да направи годишњи план рада који обухвата активности на стручном усавршавању наставника за пројектну наставу на програмима ван установе и у установи. Планом се посебно афирмише стваралаштво ученика кроз продукте пројектне настве. Тим истражује и испитује потребе и ставове ученика, родитеља и наставника везаних за специфична питања пројектне наставе. Посебно се, у планирању, води рачуна о сарадњи са родитељима и локалном заједницом.

У склопу рада Центра за развој пројектне наставе посебно место има ментор. Директор за ментора одређује наставника који поседује компетенције за менторски рад које су предвиђене Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању наставника. Улога ментора ја да током школске године пружа менторску подршку наставницима који немају довољно искуства а реализују изборне програме или примењују пројектну наставу у склопу наставе обавезних предмета. Ментор на почетку школске године прави план менторског рада за сваког наставника посебно и води рачуна о његовом остваривању. На основу увида у професионални развој наставника, директор одређује за сваку школску годину наставнике којима мантор пружа стручну педагошку подршку у процесу стицања искуства у пројектно оријентисаној настави. Ментор за сваког наставника пише извештај са предложеним мерама за унапређивање компетенција.

2.

Гимназија „Вук Kараџић“ формира инфотеку од две учионице које се налазе у приземљу старог дела школске зграде. Школа као непосредно окружење наставника и ученика може да да изванредан развојни контекст. Брига за микросредину у којој се одвијају активности пројектно оријентисане наставе је нови правац развоја школе који уважава савремене образовне токове. Инфотека је посебно опремљен простор за истраживачки и креативни рад. Инфотека је инкубатор пројектне наставе. Инфотека се просторно поклапа са школском библиотеком, али је по форми дизајнирана као хардверска подршка ученицима и наставницима у склопу пројектног модела наставе. Инфотека је инфраструктурна тачка, истраживачка и „сервисна“ станица у којој наставник подстиче учеников саморазвој и етапе у преображају идеје од замисли до пројектног продукта – који у будућности може бити основ интелектуалног капитала. Простор који ће бити трансформисан у инфотеку приказан је на следећим фотографијама:

Простор будуће инфотеке у Гимназији „Ву Караџић“ требао би да изгледа овако:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *