Интернест пројекат организује се у годишњим циклусима који обухватају следеће сегменте: 

1. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА И ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ

Позив се упућује средњим школама у Србији. Носилац пројекта израђује упутства за реализацију конкурсних задатака. Kреативни школски тимови, састављени од професора, библиотекара и ученика, добијају задатак да обраде, садржински и мултимедијално прошире одабрану књигу из комплета понуђених. Радови се достављају у електронској форми, треба да буду истакнути на веб сајту школе, а представљају се на Фестивалу креативности као завршној манифестацији. 

2. КОНСУЛТАТИВНИ ПЕРИОД

После објављивања конкурса, а пре пријаве за учешће у пројекту, заинтересовани тимови се јављају координаторима пројекта Интернест и са њима се договарају о свим следећим задацима и обавезама у оквиру пројекта. 

3. СЕМИНАР ЗА МЕНТОРЕ ШКОЛСКИХ ТИМОВА

Kоординатори пројекта Интернест организују семинаре за менторе школских тимова, библиотекаре и наставнике. Семинари обухватају предавања, радионице и округле столове. Излагачи на семинарима су угледни стручњаци и ствараоци из различитих домена културе, образовања и науке. Теме се сваке године мењају, усклађују се са потребама информационог окружења, мултидисциплинарно су постављене, а односе се на медијско-информационо описмењавање ученика и наставника, развијање критичке дистанце у потрошњи медијских садржаја, подстицање креативности ученика и афирмацију индивидуалне иницијативе, развој информатичке и медијске културе наставника, библиотекара и ученика, оспособљавање за коришћење и креирање дигиталних извора информација, као и за тимски рад и стицање основних знања о пројектном менаџменту. 

4. РАД НА ПРОЈЕКТНОМ ЗАДАТКУ У ОКВИРУ ШКОЛЕ

Рад на пројектном задатку прати стручни тим састављен од рецензената пројекта, пројектног тима састављеног од ментора и ученика, школских педагога, психолога и директора школа, као и спољашњих стручних сарадника. Тимови се редовно састају и шаљу координаторима пројекта извештаје о напредовању у изради радова. 

5. ПОСЕТА ПРЕДАВАЧА ШКОЛАМА И ТЕМАТСКЕ РАДИОНИЦЕ

Носилац пројекта са сарадницима посећује школе учеснике у пројекту, води разговоре са директорима, стручњацима и тимовима пројекта и даје упутства о даљем раду. Поред тога, пракса је да се сваки одлазак у неку школу у Србији искористи и за одржавање предавања или тематских радионица. Предавачи су угледни стручњаци из области културе, уметности, образовања и науке, а теме се пажљиво бирају и усклађују са потребама наставника, библиотекара и ученика. 

6. ФЕСТИВАЛ КРЕАТИВНОСТИ

Фестивал креативности завршна је тачка у годишњој реализацији пројекта Интернест. На коначној презентацији, на Фестивалу креативности, пројектни тим треба да мултимедијски и мултифункционално оживи садржај  одабране књиге. Представљање указује до које мере је пројектни тим овладао тим садржајем, те медијским средствима успео да обликује аутономан садржај, иновацију и афирмише одређене вредности. На Фестивалу креативности треба што боље приказати укупни креативни потенцијал пројектног тима. Задатак жирија је да пође од оваквих поставки приликом оцењивања продукције која му се приказује по унапред одређеним критеријумима, са којима су упознати сви учесници. На крају Фестивала додељују се и награде за најуспешније школске тимове. 

7. ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Стручни тим носиоца пројекта врши евалуацију годишњег циклуса, на основу прикупљених евалуационих упитника, рада са фокус групама, извештаја и анализа прикупљених података. На крају циклуса, координатори пројекта одржавају још округли сто са менторима на којем анализирају постигнуте резултате и дају предлоге за унапређење пројекта. 

 

Више информација пронађи на сајту ИНТЕРНЕСТ-а.